E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Katedra za ambulantnu službu

KLINIKE

Uvod

Ambulantna klinika, najmlađa je katedra na klinikama veterinatskog fakulteta i odlikuje je specificnost u radu kao i koordinaciji rada s drugim katedrama na veterinarskom fakultetu.

Rad katedre se odvija kroz aktivnosti na klinikama veterinarskog fakulteta, farmama, poljoprivrednim dobarima, ribogojilištima, pčelinjacima, uzgajalištima divljači, kao i drugim subjektima iz oblasti veterinarske djelatnosti.

Diplomska nastava

Dodiplomska nastava iz predmeta ambulantna klinika izvodi se u okviru VI, VII, VIII, IX I X semestra.

Učešće na naučnim skupovima

-Prvi Kongres veterinara BiH sa inostranim učešćem,Tuzla, 1998.

-Drugo Međunarodno stručno savjetovanje o mogućnostima proizvodnje zdravstveno-sigurne hrane, Bugojno, 1998.

-Seminar „Dezinfekcija u veterinarskoj medicini“, Antec i Krka, Novo mesto, Slovenija

-Prvi Simpozijum poljoprivrede,veterinarstva šumarstva i biotehnologije ”Strategija razvoja domaće proizvodnje”, Neum, 2003.

-Drugi Simpozijum poljoprivrede,veterinarstva šumarstva i biotehnologije ”Strategija razvoja domaće proizvodnje”, Bihać 2004.

-XVIII naučno-stručni skup poljoprivrede i prehrambene industrije, Neum, 2005.

-VIII epizootiološki dani sa međunarodnim učešćem, Banja Vrdnik, 2006.

-I kongres naučne dijaspore, Sarajevo, septembar, 2006.,

-II Radionica za izradu Projekta medjudržavnog upravljanja euroazijskim risom-Crni vrh, Risnjak, Hrvatska, juli, 2007.

-Ljetna škola “ Emerging and Re-emerging Zoonoses”, Mostar, septembar, 2007.

-II Internacionalni simpozij “Divljač i ekologija”, Plitvička jezera, oktobar, 2007.

-Radionica za izradu Akcionog plana upravljanja medvjedom u Hrvatskoj uz međudržavni monitoring populacije. Član interdisciplinarnog tima. Zagreb, oktobar, 2007.

-V simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije, Vlašić, oktobar, 2007.

-VI simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije, Goražde, oktobar, 2007.

-Simpozij o prekograničnoj saradnji, Vukovar,2008

-Radionica o zaštiti populacije medvjeda, Lipnica, 2009.

-Simpozij “Savremena stočarska proizvodnja”, Divčibare, 2010.

-Bosnian – Turkish Scientific days, Sarajevo, BiH, 2011

Naučno – istraživački projekti

- Podrška unapređenju zdravstvenog stanja životinja (2009.-2011.)

Dijagnostičke mogućnosti i usluge

- Opšta klinička dijagnostika i terapija životinja na klinikama i terenu u okviru rada sa studentima.

- Specijalna klinička dijagnostika u saradnji s katedrama i laboratorijama veterinarskog fakulteta, u okviru rada sa studentima.

- Savjeti za uzgoj i preventivu bolesti životinja.

- Zdravstveni menađment divljači.

Adresa

  • Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
  • Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  • Sprat: Prizemlje, I

Kontakt

  • Telefon: 033/729-100
  • Fax: 033/617-850

Osoblje