icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

70god web 900x100

Na osnovu odredaba Zakona o radu FBIH (“Službene novine FBiH, broj: 26/16), odredaba Pravilnika o radu Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj 01-02-667-1/16 od 13.10.2016. godine i odredaba Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-02-667-3/16 od 06.04.2018. godine, te na osnovu Odluke Univerziteta u Sarajevu br.: 0101-3584-1/18 od 04.06.2018. godine, te Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, br.: 02-05-26226-23/18 od 28.06.2018. godine, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje

J A V N I  K O N K U R S

za prijem u radni odnos

1. Vozač - automehaničar za tehničko održavanje voznog parka - 1 (jedan) izvršilac

Prijem radnika je na organizacionu jedinicu Sekretarijat - Tehnička služba.

U poslove radnog mjesta vozača-automehaničara za tehničko održavanje voznog parka spadaju:

-          vožnja vozila voznog parka Fakulteta u okviru 40 satne radne sedmice za potrebe Fakulteta po planu vožnji za nastavne ili vanastavne potrebe, podrazumijevajući i vožnju za nastavne i vannastavne ekskurzije, izlete, akcije i sl.

-          uredno održavanje vozila voznog parka, pranje i čišćenje vozila;

-          obavljanje redovnih tehničkih odnosno servisnih pregleda i redovnog održavanja i popravak vozila te odgovornost za tehničku ispravnost vozila;

-          uredno održavanje garaže Fakulteta;

-          ostali poslovi po nalogu Dekana i Sekretara, a koji odgovaraju stručnoj sposobnosti.    

Pored općih zakonskih uvjeta (zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za radno mjesto:

-          SSS, IV ili III stepen složenosti, tehničar ili KV radnik automehaničarske struke,

-          Položeni vozački ispit “D” ili “ B” kategorije,

-          Radno iskustvo u trajanju od 6 mjeseci na istim ili sličnim poslovima,

Prednost pri zapošljavanju imaju lica utvrđena članom 23. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br.: 45/12 i 26/14).

Potrebna dokumentacija

Kandidati su obavezni da uz svojeručno potpisanu prijavu, sa naznakom kontakt podataka, dostave dole navedene dokumente:

  1. kratku biografiju/CV,
  2. diplomu/svjedočanstvo o stečenoj školskoj spremi,
  3. potvrda ili uvjerenje kao dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima,
  4. dokaz o posjedovanju vozačke dozvole.

Kandidati koji koji ispunjava uvjete o pripadnosti osobe - djeca šehida – poginulih branioca, umrlih ratnih vojnih invalida i umrlih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja obavezni su dostaviti i dokaz odgovarajuće institucije o istom.

Sa izabranim kandidatom će se zaključiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom uz probni rad od šest mjeseci.

Dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj kopiji.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana počev od narednog dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom dostaviti neposredno ili putem poštena adresu: Veterinarski  fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, sa naznakom “Prijava na konkurs za radno mjesto - Vozač - automehaničar za tehničko održavanje voznog parka“.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon 033/729-158.