icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

70god web 900x100

Na osnovu odredaba Zakona o radu FBIH (“Službene novine FBiH, broj: 26/16), odredaba Pravilnika o radu Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj 01-02-667-1/16 od 13.10.2016. godine i odredaba Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-02-667-3/16 od 06.04.2018. godine, te na osnovuOdluke Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-2004-1/18 od 03.05.2018. godine i Zaključka Vlade Kantona Sarajevo, broj: 11/05-34-17119-2/18 od 26.04.2018. godine, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje

J A V N I   K O N K U R S

za prijem u radni odnos

1. Laborant - 1 (jedan) izvršilac

Prijem radnika je na organizacionu jedinicu Klinike Fakulteta – Katedra za farmokologiju i toksikologiju.

U poslove radnog mjesta laborantspadaju:

-   priprema i pomoć u izvođenju teoretske i praktične nastave;

-    tehnički poslovi u snabdijevanju i vođenju biblioteke organizacionih jedinica;

-    tehnička pomoć u naučno-istraživačkom i stručno-operativnom radu;

-    nabavka po organizacionim jedinicama (instrumenti, lijekovi, kemikalije, pokusne životinje i dr.);

-    uzimanje krvi i drugih uzoraka od pokusnih i nastavnih životinja i aplikacije, lijekova po uputima i pod nadzorom;

-    izrada preparata;

-    godišnja inventura (popis);

-    obrada računa;

-    vođenje administracije i knjiga inventara, pacijenata, stručno-dijagnostičkih pretraga, evidencija raznih ekspertiza i drugo;

-    tehnički rad u laboratoriji (razne laboratorijske analize i dijagnostički postupci);

-    nadzor nad higijenom i čistoćom radnog prostora i sredstava rada za nastavno-naučni i stručno-operativni rad;

-    nadzor nad njegom, ishranom i održavanjem pokusnih i nastavnih životinja;

-    i drugi poslovi vezani za naučno-nastavni i stručno-operativni rad, po nalogu rukovodioca.

           

Pored općih zakonskih uvjeta (zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za radno mjesto:

-        SSS, IV stepen složenosti: veterinarski tehničar ili veterinarski laborant ili laboratorijski tehničar ili hemijski tehničar - analitičar ili sanitarni tehničar ili farmaceutski tehničar ili medicinska sestra-tehničar,

-        Radno iskustvo u struci u trajanju od 6 mjeseci,

-        Položen vozački ispit "B" kategorije, ako se radi o laborantu koji radi na uzimanju uzoraka na terenu,

-        Poznavanje rada, ako se radi o laborantu koji radi u laboratoriju za davanje nalaza po analizama uzoraka.

Prednost pri zapošljavanju imaju lica utvrđena članom 23. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br.: 45/12 i 26/14) i kandidati koji posjeduju radno iskustvo u akreditiranim, ovlaštenim i referentnim laboratorijama i dijagnostičkom ispitivanju iz veterinarske djelatnosti što se dokazuje potvrdom/uvjerenjem izdatom od strane poslodavca kod kojeg je kandidat stekao iskustvo.

Potrebna dokumentacija

Kandidati su obavezni da uz svojeručno potpisanu prijavu, sa naznakom kontakt podataka, dostave dole navedene dokumente:

  1. kratku biografiju/CV,
  2. diplomu o stečenoj srednjoj školskoj spremi,
  3. potvrdu ili uvjerenje kao dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima,
  4. dokaz o posjedovanju vozačke dozvole (ispit "B" kategorije) ako se radi o laborantu koji radi na uzimanju uzoraka na terenu.

Kandidati koji ispunjava uvjete o pripadnosti osobe - djeca šehida – poginulih branioca, umrlih ratnih vojnih invalida i umrlih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja obavezni su dostaviti i dokaz odgovarajuće institucije o istom.

Izbor kandidata za radno mjesto laborant vrši se testiranjem (test i praktičan rad).

Sa izabranim kandidatom će se zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme sa punim radnim vremenom.

Dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj kopiji.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana počev od narednog dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom dostaviti neposredno ili putem poštena adresu: Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, sa naznakom “Prijava na konkurs za radno mjesto - Laborant“.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon 033/729-158.