icon-email       E-nastava     ISSS     STUDENT GUIDE     PROMO VIDEO promo   unsa logo  

70god web 900x100

UNIVERZITET U SARAJEVU

VETERINARSKI FAKULTET

Zmaja od Bosne 90, 71 000 Sarajevo

www.vfs.unsa.ba

 

Na osnovu člana 136. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17),odredaba Zakona o radu (“Službene novine FBiH”, br.: 26/16 i 89/18), člana 15. stav (3) tačka b) Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu broj: 02-13-1/19 od 25.01.2019. godine, odredaba Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50 % ukupnog kapitala (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 9/19) i na osnovu Odluke rektora Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-830/19 od 30.01.2019. godine, prethodnih saglasnosti Sindikata Univerziteta u Sarajevu i Sindikalnog odbora Veterinarskog fakulteta te u skladu sa aktom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevu broj: 11/05-38-1590-4/19 od 27.03.2019. godine, Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet raspisuje

J A V N I OGLAS

za prijem u radni odnos

Čuvar objekta - portir- 1 (jedan) izvršilac

ORGANIZACIONA JEDINICA - VETERINARSKI FAKULTET

Opis poslova:

-          čuvanje objekta i opreme i fizičko obezbjeđenje istih;

-          rukovanje protivpožarnom opremom;

-          poslovi zaštite objekta od požara i drugih elementarnih nepogoda;

-          vođenje evidencije o prisustvu na poslu;

-          kontrola ulaska u objekat i vođenje evidencije ulaska stranki u Fakultet;

-          kontrola sprovođenja mjera bezbjednosti i protivpožarnih mjera utvrđenih zakonom i normativnim aktima Fakulteta, programima mjera i naredbama;

-          ostali poslovi vezani za obezbjeđenje objekta i sredstava utvrđenih normativnim aktima Fakulteta koji se obavljaju samoinicijativno ili po nalogu rukovodioca;

-          i drugi poslovi koji odgovaraju stručnoj osposobljenosti po nalogu dekana i sekretara.

           

Pored općih zakonskih uvjeta (zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta i da je kandidat državljanjin Bosne i Hercegovine), kandidat treba da ispunjava i posebne uvjete za radno mjesto:

          

-          SSS, IV stepen složenosti: tehničkog smjera ili KV radnik, sa položenim ispitom za fizičku zaštitu

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Mjesto obavljanja rada: Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet, ulica Zmaja od Bosne 90, 71 000 Sarajevo

Iznos osnovne plaće: 819, 00 KM (osamstotinadevetnaest konvertibilnih maraka)

Radno vrijeme: 40 sati sedmično.

POTREBNI DOKUMENTI - OVJERENE KOPIJE:

Kandidati su obavezni da uz svojeručno potpisanu prijavu, sa naznakom kontakt podataka, dostave dole navedene dokumente:

  1. Kratku biografiju/CV,
  2. Izvod iz matične knjige rođenih,
  3. Uvjerenje o državljanstvu,
  4. Diplomu/svjedočanstvo o stečenoj školskoj spremi,
  5. Uvjerenje/certifikat o položenom ispitu za fizičku zaštitu.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Prednost pri zapošljavanju imaju lica utvrđena članom 23. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br.: 45/12 i 26/14).

Kandidati koji ispunjavaju uvjete o pripadnosti osobe - djeca šehida – poginulih branioca, umrlih ratnih vojnih invalida i umrlih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja obavezni su dostaviti i dokaz odgovarajuće institucije o istom.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti.

Sa izabranim kandidatom će se zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme sa punim radnim vremenom najduže do godinu dana.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.

Javni oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objave u dnevim novinama.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih javnim oglasom dostaviti neposredno na protokol Veterinarskog fakulteta ili putem pošte: Komisiji za provođenje javnog oglasa, Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, sa naznakom “NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS “.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon 033/729-158.