M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

Katedra za fiziologiju i patologiju razmnažanja domaćih životinja

KLINIKE

Uvod

Među prvim klinikama Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, 1. septembra 1952. godine osnovana je Klinika za porodiljstvo domaćih životinja. Za prvog šefa Klinike imenovan je doc. dr Vladimir Penavin. Dolaskom doc. dr Miroslava Varadina na ovu Kliniku formirane su dvije katedre, odnosno katedra za „Porodiljstvo i bolesti vimena sa njegom mladunčadi domaćih životinja“ i katedra za „ Fiziologiju i patologiju razmnažanja domaćih životinja“. Doc. dr M.Varadin stručnu, pedagošku i naučno istraživaku aktivnost završio je kao član ANU BiH, te dopisni član akademije nauka u Milanu i Madridu. Nakon odlaska u mirovinu akademika M. Varadina, katedrom su rukovodili prof. dr Ahmed Mutevelić, prof. dr Mustafa Podžo, a sada je doc.dr. Tarik Mutevelić.

Diplomska nastava

Nastava iz predmeta „Fiziologiju i patologiju razmnažanja domaćih životinja“ se izvodi tokom VII i VIII semastra. Cilj programa nastave je da diplomirani veterinari budu educira za rješavanje problema neplodnosti i umjetnog osjemenjivanja kod domaćih životinja.

Postdiplomska nastava

Na katedri se organizuje postdiplomski studij za sticanje naučnog zvanja magistra i stručnog zvanja specijaliste iz smijera „Fiziologiju i patologiju razmnažanja domaćih životinja“.

Učešće na naučnim skupovima

Nastavno osoblje Katedre aktivno sa referatima učestvovalo je na domaćim i međunarodnim kongresima i simpozijima ( Milano, Madrid, Minhen, Zagreb, Beograd, Poljska, Bugasrka, Umag, Portorož, Ljubljana, Budva, Ohrid, Neum, Subotica, Osijek, Panćevo, Neuma, itd.

Naučno – istraživački projekti

Na Katedri je realizovano nekoliko međunarodnih istraživačkih projekata, kao i niz domaćih naučno istraživačkih projekata.

Dijagnostičke mogućnosti i usluge

- Dijagnostika i terapija ginekoloških poremećaja ženskih životinja

- Dijagnostika i terapija androloških poremećaja muških životinja

- Laboratorijska ocjena kvaliteta i higijenske ispravnosti nativnih ejakulata, kao i doza za osjemenjivanje od rasplodnjaka pojedinih vrsta domaćih životinja.

- Hormonalna sinhronizacija estrusa

Adresa

  • Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
  • Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  • Sprat: Prizemlje, I

Kontakt

  • Telefon: 033/729-103
  • Fax: 033/617-850