M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

Katedra za hemiju, biohemiju i fiziologiju

Zavod za morfologiju

Uvod

Kratak opis i istorijat

Prva organizacijsko-funkcionalna jedinica za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost iz oblasti fiziologije domaćih životinja, kao Zavod za fiziologiju i biohemiju, osnovana je 1950. godine, kratko vrijeme nakon donošenja Uredbe o osnivanju Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Utemeljitelj i prvi nastavnik za predmet “Fiziologija domaćih životinja” bio je dr. Željko Mađarek koji je obavljao i dužnost rukovodioca Zavoda do 1956. godine, kada je napustio Veterinarski fakultet u Sarajevu. Tada je u zvanje docenta za predmet “Fiziologija domaćih životinja” izabran dr. Vojislav Magazinović. Nakon toga fiziologija se i dalje uspješno razvija i prolazi kroz niz organizacionih i kadrovskih promjena i jačanja. Organizacione forme su bile: Zavod za fiziologiju, patofiziologiju i biohemiju (1957.-1961.), zatim, Zavod za fiziologiju (1961.-2005.) i konačno, sadašnji oblik organizacije je Katedra za hemiju, biohemiju i fiziologiju (od 2005.). Dužnosti rukovodioca obavljali su prof. dr. Safet Begović do 1961. godine, a kasnije, u različitim periodima prof. dr. Vojislav Magazinović, prof. dr. Muhidin Hamamdžić, prof dr. Josip Krnić i prof. dr Aida Hodžić. Danas dužnost šefa Katedre za hemiju, biohemiju i fiziologiju obavlja doc. dr Atifa Ajanović. Katedra za hemiju, biohemiju i fiziologiju organizirana je kao dio Zavoda za morfologiju Veterinarskog fakulteta u Sarajevu čiji je šef prof.dr. Aida Hodžić.

Od 1961. godine su za predmet “Fiziologija domaćih životinja” u nastavnička zvanja birani prof. dr. Muhidin Hamamdžić (1972.), prof dr. Josip Krnić (1983.), prof. dr Emir Duzić (1989.) i prof. dr Aida Hodžić (2004.). Oni su studirali, diplomirali, magistrirali i doktorirali na matičnom fakultetu i prošli su kroz sva zvanja od asistenta do nastavnika.

U 63-godišnjem periodu su za predmet “Fiziologija domaćih životinja” birani i/ili bili angažirani kraće ili duže vrijeme u asistentskim zvanjima i slijedeći saradnici: Fea Frank, Smilja Cenić, Anđelko Sivčević, Jovanka Vukanović, Joka Tomić, Darko Grahovac, Miroslav Đurić i Zoran Tambur. Sada su u statusu viših asistenata za predmet “Fiziologija domaćih životinja” mr. Eva Pašić Juhas i mr. Amina Hrković Porobija; one su studirale, dipolomirale i magistrirale na matičnom fakultetu i trenutno su u završnoj fazi izrade svojih doktorskih disertacija. U pogledu pomoćnog (tehničkog) osoblja uočljiva je velika personalna fluktuacija. Tako je u dosadašnjem radu na fiziologiji učestvovalo oko 20 uposlenika različitog tehničkog profila (laboranti, tehničari, bolničari, spremačice i peračice laboratorijskog materijala).

U proteklom periodu saradnici Katedre su iskazivali veoma izraženu saradnju sa drugim katedrama i klinikama Veterinarskog fakulteta, bilo u okviru realizacije naučno-istraživačkih zadataka, bilo kroz zajedničke publikacije i izrade magistarskih i doktorskih radova. Međutim, posebno ističemo bogatu i plodonosnu saradnju sa oko 20 obrazovnih i naučnoistraživačkih institucija u Sarajevu, BiH i u međunarodnim okvirima. Ovakva orjentacija saradnje omogućila je uključivanje u multidisciplinarna istraživanja i prihvaćanje, kako fundamentalnih tako i primijenjenih, naučno-istraživačkih zadataka. Realizirano je blizu 40 naučno-istraživačkih projekata finansiranih iz domaćih i inostranih finansijskih izvora.

Diplomska nastava

Naša primarna funkcija je obrazovanje i osposobljavanje studenata veterinarske medicine iz predmeta „Fiziologija domaćih životinja“. Cilj i zadaci predmeta su upoznavanje i sticanje znanja o mehanizmima i zakonitostima funkcionisanja svih sistema i procesa u organizmu životinja kako bi se stekla neophodna podloga za razumijevanje proizvodnih procesa u životinja. Kao medicinska nauka, fiziologija obezbjeđuje zapažanja promjena u funkciji pojedinih sistema u organizmu, odnosno, omogućava dijagnozu, tok i ozdravljenje kada išćezavaju odstupanja od normalnih funkcija. Sudentu je na taj način omogućeno razvijanje veterinarsko-medicinskog i naučnog razmišljanja, uvođenje u laboratorijski i eksperimentalni rad, formiranje daljnje veterinarske edukacije i profesije, prepoznavanje funkcija i životnih procesa zdravih životinja i njihovog uzgoja, te uočavanje odstupanja istih u nepovoljnim uslovima uzgoja i u bolesnom stanju.

U nastavnom planu studija veterinarske medicine na našem Fakultetu predmet „Fiziologija domaćih životinja“ se obrađuje kroz dva semestra (III i IV) druge godine studija. Broj časova za teoretsku i praktičnu nastavu tokom razvoja Fakulteta i Katedre doživljavao je određene promjene. Posebna se pažnja posvećuje kako većem angažovanju nastavnika i saradnika, tako i aktivnijem učešću studenata u svim vidovima nastavnog procesa (modernizacija, literatura, interaktivna nastava, uvođenje efikasnijih oblika nastave, seminarski i studentski radovi i dr.). Iako je Veterinarski fakultet u Sarajevu zvanično usvojio novi nastavni plan i započeo studij veterinarske medicine po Bolonjskim principima akademske 2011./2012. godine, saradnici i nastavnici Katedre su u nastavi iz predmeta započeli implementirati ove principe prije 6-7 godina. Tokom nastave se ocjenjivanje rada i angažovanja studenata prati kontinuirano (vrednuju se aktivnost na nastavi, testovi na svakoj vježbi, seminarski rad i testovi nakon apsolviranja teoretske i praktične nastave iz pojedinih oblasti fiziologije). Na kraju ostaje završni dio ispita koji konačno uobliči kompletan uspjeh (ocjenu) studenta. Kompletan plan i program uglavnom se podudaraju sa onima u Evropi i svijetu. Predmet „Fiziologija domaćih životinja“ se prema aktuelnom nastavnom planu i programu (od akademske 2012./2013. godine) sluša kao dva predmeta u III semestru (Fiziologija domaćih životinja I) i IV semestru (Fiziologija domaćih životinja II).

Postdiplomska nastava

Nastavno osoblje Katedre za hemiju, biohemiju i fiziologiju je glavni nosilac nastave postdiplomskog (magistarskog) studija iz oblasti „Zdravstvena zaštita životinja“ smjer Biomedicina. Idejni tvorac i utemeljitelj ovog studija je akademik Muhidin Hamamdžić, sada profesor emeritus Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. Ovaj smjer postdiplomskog studija koncipiran je tako da budućim naučnim radnicima omogući temeljito upoznavanje sa svim aspektima metodologije naučnog rada, kao i usvajanje širih i dubljih znanja iz oblasti bazičnih biomedicinskih disciplina. Nastavnici Katedre su angažirani u izvođenje nastave i na drugim smjerovima postiplomskog studija na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu, kao i na Poljoprivredno-prehrambenom i Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Učešće na naučnim skupovima

(2000. - )

2000      V. International Feed Congress and Exhibition, Antalya, Turkey; World Veterinary Congress, Tunis, Tunis

2003      Prvi simpozij poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva "Strategija razvoja domaće proizvodnje", Neum, BiH;

2003      Peto savjetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja sa međunarodnim učešćem "Clinica veterinaria 2003", Budva, SCG

2004      Drugi simpozij poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva "Strategija razvoja domaće proizvodnje", Bihać, BiH

2004      Simpozijum sa međunarodnim učešćem “Veterinarstvo i stočarstvo u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane”, Herceg Novi, SCG

2005      Simpozijum sa međunarodnim učešćem «Stočarstvo, veterinarstvo i agroekonomija u tranzicionim procesima» Herceg Novi, SCG 11th Congress of the European Shock Society, Vienna, Austria

2005      Treći simpozij poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva "Strategija razvoja domaće proizvodnje", Sanski Most, BiH

2006      VIII savjetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja sa međunarodnim učešćem – Clinica Veterinaria, Neum, BiH

2006      Četvrti simpozij poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva "Strategija razvoja domaće proizvodnje", Zenica, BiH

2006      4th Euro Fed Lipid Congress, Madrid, Spain

2007      Savjetovanje «Reforma visokog obrazovanja i primjena Bolonjskog procesa na Univerzitetu u Sarajevu», Sarajevo, BiH

2007      Simpozijum «Veterinarska medicina, stočarstvo i ekonomika u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane», Herceg Novi, Crna Gora

2007      12th International Conference of the Association of Institutions of Tropical Veterinary Medicine, Montpellier, France

2007      Peti simpozij poljoprivrede,veterinarstva, šumarstva i biotehnologije «Strategija razvoja domaće proizvodnje», Travnik/Vlašić, BiH

2007      Prvi Kongres veterinara Republike Srpske, Banjaluka, BiH

2008      Savjetovanje «Reforma visokog obrazovanja i primjena Bolonjskog procesa na Univerzitetu u Sarajevu», Sarajevo, BiH

2008      XV međunarodno savjetovanje „Krmiva 2008“, Opatija, Hrvatska

2008      Simpozijum „Stočarstvo, veterinarstvo i ekonomika u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane“, Herceg Novi, Crna Gora

2008      Šesti simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije „Strategija razvoja domaće proizvodnje“, Goražde, BiH

2009      Savjetovanje «Reforma visokog obrazovanja i primjena Bolonjskog procesa na Univerzitetu u Sarajevu», Sarajevo, BiH

2010      XXI Naučno-stručna konferencija poljoprivrede i prehrambene industrije Neum 2010, Neum, BiH

2011      Simpozijum Bosnian-Turkish Scientific Days 2011, Sarajevo

2011      5. savjetovanje Reforma visokog obrazovanja „Daljnji trendovi reforme visokog obrazovanja po bolonjskim principima», Sarajevo, BiH

Naučno – istraživački projekti

Međunarodni projekti (2000. -)

2002-2005 "Identification and Conservation of Animal Genetic Resources in South Europe" Projekat finansiran od strane Ministarstva vanjskih poslova, Norveška; Odgovorni istraživač: Prof.dr. Aida Hodžić

2006-2009 “Standardization of Technology and Chemical, Physical and Microbiological Quality Characteristics of Autochthonous White Pickled (Travnicki) and Hard (Livanjski) Cheese in B&H”; Projekat finansiran od strane Ministarstva vanjskih poslova, Norveška; Odgovorni istraživač: Prof.dr. Aida Hodžić

2006-2009 “Sarajevo Tempus II: Curriculum and Teacher Update – ECTS”; Tempus Project CD_JEP – 41032-2006 (BA); Projekat finansiran od strane Evropske komisija; Tim lider: Prof.dr. Aida Hodžić

2006-2009/2010 “Curriculum Development According to Bologna Principles – a Cooperation Project between the Faculty of Veterinary Medicine, University of Sarajevo and the Norwegian School of Veterinary Science – Including Secondary Cooperation with Other Institutions of Veterinary Medicine on the Western Balkan”; Projekat finansiran od strane SIU, Ministarstvo vanjskih poslova, Norveška; Voditelj projekta: Prof.dr. Aida Hodžić

Nacionalni projekti (2000. -)

2003-2005 "Ispitivanje uloge i značaja antagonista adrenergičkog i opoidergičkog sistema u patogenezi hemoragičkog šoka pasa"; Projekat finansiran sredstvima Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH; Voditelj projekta: Prof.dr. Josip Krnić

2003-2006 "Procjena efikasnosti jodne profilakse u FBiH"; Projekat finansiran sredstvima Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH; Voditelj projekta: Prof.dr. Husref Tahirović

2005-2006 “Metabolički profil i hormonalni status krava u laktaciji u uslovima različitih nivoa ishrane sa dodatkom masti”; Projekat finansiran sredstvima Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo; Voditelj projekta: Prof.dr. Aida Hodžić

2007 “Formiranje multimedijalne laboratorije Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevo”; Projekat finansiran sredstvima Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke; Voditelj projekta: Prof.dr. Aida Hodžić

2007 “Utjecaj biohemijskih parametara krvi ovaca na kvalitet mlijeka i autohtonih sireva u BiH"; Projekat finansiran sredstvima Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; Voditelj projekta: Prof.dr. Aida Hodžić

2008-2009 "Standardizacija referentnih vrijednosti biohemijskih parametara visokomliječnih krava" Projekat finansiran sredstvima Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo; Voditelj projekta; Prof.dr. Josip Krnić

2009-2011 „Genetska i morfofiziološka karakterizacija dubske pramenke”; Projekat finansiran sredstvima Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH; Voditelj projekta: Akademik Muhidin Hamamdžić

2009-2001 «Identifikacija rijetkih, autohtonih pasmina domaćih životinja i očuvanje genetskih resursa u BiH»; Projekat finansiran sredstvima Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo; Voditelj projekta: mr. Eva Pašić Juhas

2010 “Istraživanje genetske rezistencije na avijarnu influencu kod autohtone BiH kokoši grmuše”; Projekat finansiran sredstvima Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; Voditelj projekta: Doc.dr. Teufik Goletić

2010-2011 “Primjena savremenih metoda biotehnologije u animalnoj proizvodnji”; Projekat finansiran sredstvima Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke; Voditelj projekta: Prof.dr. Aida Hodžić

2012-2013 “Standardizacija metoda za dokazivanje patvorenja Travničkog sira”; Projekat finansiran sredstvima Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke; Voditelj projekta: Prof.dr. Aida Hodžić

Dodatne informacije

Naučni radovi (2000. - ):

a) Radovi objavljeni u naučnim časopisima

Hodžić Aida, Hamamdžić M., Mihaljević Milena, Buljušmić F., Kurspahić A.: Ukupni lipidi plazme i žumanjaka jajeta komercijalnih koka nosilja u uslovima ishrane sa dodatkom masti. Veterinaria 50 (1-4), 93-108, 2001.

Omeragić J., Zuko Almedina, Jažić A., Hodžić Aida: Istraživanje kontaminiranosti zemljišta razvojnim oblicima parazita na području općine Visoko. Zbornik kratkih sadržaja, str. 35, II Simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije «Strategija razvoja domaće proizvodnje», Bihać, 28.-30. septembar, 2004. i Veterinaria 53 (2-4), 199-210, 2004.

Krnic J., Pasic Juhas Eva, Hamamdzic M., Hodzic Aida, Kadric M.: A comparison of the effects of naloxone and dihydroergotoxine during normotension and hemorrhagic shock in anesthetized dogs. International Proceedings of The 11th Congress of the European Shock Society, pp 37-41, Vienna (Austria), January 27-30, 2005, and Shock 23, Suppl. 2, p 35, 2005.

Hodzic Aida, Hamamdzic M., Gagic A., Mihaljevic Milena, Krnic J., Vegara M., Baltic M., Trajkovic Svetlana, Kadric M., Pasic Juhas Eva: Egg yolk lipid modifications by fat supplemented diets of laying hens. Acta Veterinaria (Beograd) 55 (1), 41-51, 2005.

Hamamdzic M., Pasic Juhas Eva, Krnic J., Hodzic Aida, Kadric M.: Hemodynamic and respiratory responses of dogs to hemorrhage after treatment with dihydroergotoxine and naloxone. Radovi – Knjiga XCIV, Odjeljenje medicinskih nauka – Knjiga 34, Centar za medicinska istraživanja – Knjiga 4, ANUBiH, Sarajevo, 2005.

Hodžić Aida, Krnić Josip, Šaljić Ermin, Hamamdžić Muhidin, Pašić Juhas Eva, Hrković Amina: Distribucija frekvencija za parametre metaboličkog profila muznih krava sa B&H farmi. Zbornik radova i kratkih sadržaja, 1/31 ,VIII savjetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja sa međunarodnim učešćem, Neum, 26.-30. juni, 2006. i Veterinaria 55, 11-20, 2006.

Hodžić Aida, Fejzić N., Šerić Haračić Sabina, Gorančić Edina, Zahirović A., Alagić D., Rukavina Dunja, Goletić T., Šatrović E., Jažić A., Zuko Almedina, Čaklovica F.: Istraživanje profesionalnih potreba i socio ekonomskih faktora za korisnički orijentiranu veterinarsku edukaciju u Bosni i Hercegovini. Knjiga kratkih sadržaja, str. 219, V Simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije «Strategija razvoja domaće proizvodnje», Travnik/Vlašić (BiH), 18.-20. oktobar, 2007. i Veterinarski žurnal Republike Srpske, VII (2), 222-226, 2007.

Hasanbasic Danica, Rukavina Dunja, Hodzic Aida, Brka M., Vegara M., Hamamdzic M.: Research on Spontaneously Emerged Chromosomal Aberrations in the Periphery Blood Lymphocytes in Cattle («Buša» Breed). Bosn. J Basic Med. Sci. 7, 301-306, 2007.

Hodžić Aida, Šaljić E., Crnkić Ć., Hamamdžić M., Krnić J., Pašić Juhas Eva, Hrković Amina, Ćutuk R.: Metabolički status jetre muznih krava različite produkcije u kontrolisanim uslovima ishrane. Zbornik kratkih sadržaja, str. 116, Simpozijum «Veterinarska medicina, stočarstvo i ekonomika u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane», Herceg Novi (Crna Gora), 24. juni-01. juli, 2007. i Veterinaria 56 (3-4), 99-116, 2007.

Hodzic Aida, Hamamdzic M., Gagic A., Mihaljevic Milena, Vegara M., Krnic J., Pasic Juhas Eva: The influence of dietary palm olein, fish oil and lard on the egg yolk and plasma lipid composition and performances of laying hens. Pol.J.Vet.Sci. 11 (1), 1-7, 2008.

Hamamdzic M., Hrabac B., Alic A., Pasic Juhas E., Hodzic A.: Effect of lactate on insulin action in rats. Bosn.J.Basic Med.Sci. 8 (2), 131-134, 2008.

Cinkulov Mirjana, Popovski Z., Poru K., Tanaskovska Blagica, Hodzic Aida, Bytyqi H., Mehmeti H., Margeta V., Djedovic Radica, Hoda Anila, Trailovic Ruzica, Brka M., Vazic B., Vegara M., Olsaker I., Kantanen J.: Genetic diversity and structure of the West Balkan Pramenka sheep types as revealed by microsatellite and mitochondrial DNA analysis. J.Anim.Breed.Genet. 125, 417-426, 2008.

Hrković Amina, Hodžić Aida, Hamamdžić M., Vegara M., Sarić Z., Zahirović A., Pašić Juhas Eva, Krnić J.: Karakteristike biokemijskog statusa bosansko-hercegovačke pramenke. Knjiga sažetaka, str. 126., XV međunarodno savjetovanje „Krmiva 2008“, Opatija (Hrvatska), 2.-5.juni, 2008. i Krmiva 51, 117-126, 2009.

Brka M., Hodzic A., Reinsch N., Zecevic E., Dokso A., Djedovic R., Rukavina D., Kapur L., Vegara M., Sabanović M., Ravic I.: Polymorphism of the kappa-casein gene in two Bosnian autochthonous cattle breeds. Arch.Tierz. 53, 277-282, 2010.

Zuko Almedina, Hodžić Aida, Fejzić N., Šerić-Haračić Sabina: Analiza korisničke percepcije kvaliteta veterinarske edukacije u Bosni i Hercegovini u svjetlu približavanja kurikuluma međunarodnim standardima. Zbornik radova 5. savjetovanja Reforma visokog obrazovanja „Daljnji trendovi reforme visokog obrazovanja po bolonjskim principima», str. 117-121, Sarajevo (BiH), 14.-15.04.2011.

Hrković Amina, Hodžić Aida, Sarić Zlatan, Hamamdžić Muhidin, Vegara Mensur, Šaljić Ermin, Pašić Juhas Eva: Utjecaj kemijskog sastava ovčjeg mlijeka na kemijski sastav Livanjskog i Travničkog sira. Mljekarstvo 61 (2), 175-181, 2011.

Amina Hrković Porobija, Aida Hodžić, Z. Sarić., M. Hamamdžić, Eva Juhas Pašić, E. Šaljić: Biokemijski pokazatelji krvi ovaca i kvaliteta mlijeka u proizvodnji Livanjskog i Travničkog sira. Krmiva 53 (3), 107-116, 2011.

Hodžić Aida, Hrković Porobija Amina, Gagić A., Hamamdžić M., Kavazović A., Pašić Juhas Eva, Kustura A., Goletić T.: Dietary Black Seed (Nigella Sativa) Oil Affects Serum Lipids in Chicken Broilers. Book of Abstracts, p. 88, Symposium “Bosnian – Turkish Scientific Days 2011” (Section: Animal Breeding and Nutrition), Sarajevo (BIH), April 14-17, 2011. i Veterinaria 61 (1-2), 23-33, 2012.

Hodzic Aida, Hamamdzic M., Gagic A., Crnkic C., Kadric M., Pasic Juhas Eva, Krnic J., Hrkovic Amina: Lipid composition of liver in rats fed diets supplemented with egg yolks of modified composition. Acta Veterinaria (Beograd), Vol. 62, No. 4, 455-466, 2012.

Hodzic Aida, Goletic T., Hamamdzic M., Gagic A., Pasic Juhas Eva, Hrkovic Amina, Krnic J.: Brain lipids in rats fed a diet supplemented with hen eggs of modified lipid content. Acta Veterinaria (Beograd), Vol. 62, No. 5-6, 641-652, 2012.

Hrković-Porobija Amina, Hodžić Aida: Mineralne komponente krvnog seruma i parametri kvaliteta mlijeka i sira kod ovaca. Veterinaria 61 (3-4), 2012.

Hadžimusić Nejra, Krnić J., Hodžić Aida: Vrijednosti koncentracije albumina i ukupnog proteina u plazmi krava u zavisnosti od lokaliteta i sezone. Veterinaria 61 (3-4), 2012.

 

b) Radovi objavljeni u zbornicima radova i knjigama sažetaka sa naučnih skupova

 

Hodzic Aida, Gagic A., Hamamdzic M., Eva Pasic-Juhas, Milena Mihaljevic, and Buljusmic F.: Effects of palm oil in diet of laying hens on cholesterol concentration and its total content in egg yolk. Proceedings of V. International Feed Congress and Exhibition, pp. 200-209, Antalya, Turkey, May 1-2, 2000.

Hodzic Aida, Gagic A., Eva Pasic-Juhas, Milena Mihaljevic, Hamamdzic M.: Relationship between plasma and yolk total cholesterol concentrations in laying hens fed by fat enriched diet. Proceedings of V. International Feed Congress and Exhibition, pp. 186-192, Antalya, Turkey, May 1-2, 2000.

Hodzic Aida, Gagic A., Hamamdzic M., Mihaljevic M., Kurspahic A., Buljusmic F.: The relationship between yolk and egg total cholesterol and total lipid levels in laying hens. Abstract Book of 27th World Veterinary Congress, p. 31, Tunis, 25-29 September, 2002.

Hodžić Aida, Hamamdžić Muhidin, Gagić Abdulah, Krnić Josip, Kadrić Mirsad, Mihaljević Milena, Kurspahić Ahmed: Dob kao faktor utjecaja na nivo ukupnog holesterola u jajetu koka nosilja. Knjiga sažetaka Prvog simpozija poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva "Strategija razvoja domaće proizvodnje", str. 124, Neum, BiH, 14-17. maj, 2003.

Pašić Juhas Eva, Hamamdžić Muhidin, Krnić Josip, Hodžić Aida: Kardiovaskularni efekti naloksona u eksperimentalnoj hipotenziji kod pasa. Knjiga sažetaka Prvog simpozija poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva "Strategija razvoja domaće proizvodnje", str. 138, Neum, BiH, 14-17. maj, 2003.

Krnić Josip, Podžo Mustafa, Hodžić Aida, Hamamdžić Muhidin, Pašić Juhas Eva, Mihaljević Milena: Metabolički profil krava u laktaciji i peripartalno. Knjiga sažetaka Prvog simpozija poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva "Strategija razvoja domaće proizvodnje", str. 122, Neum, BiH, 14-17. maj, 2003.

Ožegović L., Čutuk R., Zahirović A., Adilović E., Hodžić Aida, Čoralić Agnesa: Mikrosporoza ljudi uzrokovana M. canis: zadaci veterinarske službe u suzbijanju infekcije kod životinja. Zbornik radova Petog savjetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja sa međunarodnim učešćem "Clinica veterinaria 2003", str. 74-76, Budva, Jugoslavija, 9-13. juni, 2003.

Podžo M., Saračević Lejla, Krnić J., Podžo K., Gradaščević N., Hodžić Aida: Nivo progesterona kod ovaca i koza tokom i izvan spolne sezone. Zbornik radova Petog savjetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja sa međunarodnim učešćem "Clinica veterinaria 2003", str. 382-385, Budva, Jugoslavija, 9-13. juni, 2003.

Pašić Juhas Eva, Krnić J., Hamamdžić M., Hodžić Aida: Nalokson u terapiji hemoragičnog šoka - da ili ne? Rad prezentiran na Petom savjetovanju iz kliničke patologije i terapije životinja sa međunarodnim učešćem "Clinica veterinaria 2003", Budva, Jugoslavija, 9-13. juni, 2003.

Hodžić Aida, Hamamdžić M., Gagić A., Mihaljević Milena, Baltić M., Trajković Svetlana, Krnić J., Ajanović Atifa, Pašić Juhas Eva, Masle Stela: Novi proizvodi poljoprivredno-prehrambene industrije: modifikacija lipida žumanjka putem hrane za koke nosilje. Zbornik kratkih sadržaja, str. 116, Simpozijum «Veterinarstvo i stočarstvo u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane», Herceg Novi, 21.-25. juni, 2004.

Krnić J., Podžo M., Hamamdžić M., Hodžić Aida, Pašić Juhas Eva, Kanački Z.: Uticaj metaboličkih poremećaja na reproduktivne pokazatelje krava. Zbornik kratkih sadržaja, str. 26, II Simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije «Strategija razvoja domaće proizvodnje», Bihać, 28.-30. septembar, 2004.

Pašić Juhas Eva, Hamamdžić M., Krnić J., Hodžić Aida, Katica M.: Promjene koncentracije glukoze pod uticajem dihidroergotoksina i naloksona tokom hemoragijskog šoka pasa. Zbornik kratkih sadržaja, str. 27, II Simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije «Strategija razvoja domaće proizvodnje», Bihać, 28.-30. septembar, 2004.

Katica V., Hasanbašić Danica, Rukavina Dunja, Kazazović J., Hodžić Aida, Softić Almira, Milošević H., Katica Amela, Ajanović Atifa: Komparativni prikaz hematoloških parametara bosanskohercegovačkog brdskog i arapskog konja sa ergele «Borike». Zbornik kratkih sadržaja, str. 43, II Simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije «Strategija razvoja domaće proizvodnje», Bihać, 28.-30. septembar, 2004.

Krnić J., Pašić Juhas Eva, Kanački Z., Hodžić Aida: Uticaj nepovoljnih uslova ishrane na karakteristike metaboličkog profila krava. Zbornik kratkih sadržaja, str. 147, Simpozijum «Stočarstvo, veterinarstvo i agroekonomija u tranzicionim procesima», Herceg Novi, 19.-24. juni, 2005.

Pašić Juhas Eva, Hamamdžić M., Hadžović S., Krnić J., Hodžić Aida: Promjene reaktivnosti a.mesentericae cranialis kunića u «in vitro» uslovima sa ili bez opoida. Knjiga kratkih sadržaja, str. 37-38, III Simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije «Strategija razvoja domaće proizvodnje», Sanski Most, 28.-30. septembar, 2005.

Šaljić E., Kadić M., Katica M., Zahirović A., Gradaščević N., Hodžić Aida, Crnkić Ć.: Odraz peroralne primjene čurekotovog ulja na krvnu sliku štakora u razvoju. Knjiga kratkih sadržaja, str. 40, III Simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije «Strategija razvoja domaće proizvodnje», Sanski Most, 28.-30. septembar, 2005.

Katica M., Hasibović Z., Šaljić E., Hodžić Aida, Crnkić Ć., Tandir F., Masle Stela, Kustura Aida: Uticaj ishrane sa dodatkom masti na krvne parametre komercijalnih nesilica. Knjiga kratkih sadržaja, str. 53, III Simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije «Strategija razvoja domaće proizvodnje», Sanski Most, 28.-30. septembar, 2005.

Hodžić Aida: Studij veterinarske medicine u Bolonjskom procesu. Knjiga kratkih sadržaja, str. 111-112, III Simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije «Strategija razvoja domaće proizvodnje», Sanski Most, 28.-30. septembar, 2005.

Hodžić Aida, Fejzić N., Zahirović A., Šatrović E., Šerić Sabina, Zuko Almedina, Čaklovica F., Krnić J.: Bolonjski put Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. Knjiga kratkih sadržaja, str. 163-164, IV Simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije «Strategija razvoja domaće proizvodnje», Zenica, 21.-23. septembar, 2006.

Pašić Juhas Eva, Krnić J., Hodžić Aida, Nemet A., Hrković Amina: Hoćemo li ih vidjeti zajedno i u «Centru za autohtone pasmine» Bosne i Hercegovine? Knjiga kratkih sadržaja, str. 49-50, IV Simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije «Strategija razvoja domaće proizvodnje», Zenica, 21.-23. septembar, 2006.

Hodzic Aida, Hamamdzic M., Gagic A., Mihaljevic Milena, Krnic J., Pasic Juhas Eva, Tanovic A.: The influence of dietary palm olein on the egg yolk and plasma lipid composition and production parameters of laying hens. Book of Abstracts of 4th Euro Fed Lipid Congress, p 232, Madrid (Spain), October 1-4, 2006.

Zuko Almedina, Hodžić Aida, Jažić A., Šerić Sabina, Fejzić N., Čaklovica F.: Specifičnosti implementacije Bolonjskog procesa u veterinarskoj edukaciji. Zbornik radova Savjetovanja «Reforma visokog obrazovanja i primjena Bolonjskog procesa na Univerzitetu u Sarajevu, str. 283-300, Sarajevo, 23.-24. februar, 2007.

Seric Sabina, Fejzic N., Hodzic Aida, Zuko Almedina, Caklovica F.: Evaluation of Socio-Economic Influence Factors for Establishing User-Orientated Veterinary Curriculum in Bosnia and Herzegovina. Proceedings of the 12th International Conference of the Association of Institutions of Tropical Veterinary Medicine, Montpellier (France), August 20-22, 2007.

Sinanović N., Zahirović A., Hodžić Aida, Rukavina Dunja, Stojanović D., Hrković Amina: Ispitivanje biohemijskih parametara krvnog seruma divlje svinje (Sus scrofa) u kontrolisanom uzgoju. Knjiga kratkih sadržaja, str. 93-94, V Simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije «Strategija razvoja domaće proizvodnje», Travnik/Vlašić (BiH), 18.-20. oktobar, 2007.

Fejzić N., Šerić Sabina, Hodžić Aida, Gorančić Edina: Ekonomski i stručni indikatori u profiliranju, planiranju razvoja i poslovnom upravljanju za veterinarske organizacije u Bosni i Hercegovini. Knjiga kratkih sadržaja, str. 232-233, V Simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije «Strategija razvoja domaće proizvodnje», Travnik/Vlašić (BiH), 18.-20. oktobar, 2007.

Šaljić E., Hodžić Aida, Ćutuk R., Crnkić Ć., Hrković Amina: Koncentracija Ca, P i Mg u krvnoj plazmi muznih krava različite produkcije u kontrolosanim uslovima ishrane. Zbornik kratkih sadržaja, str. 149., Simpozijum „Stočarstvo, veterinarstvo i ekonomika u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane“, Herceg Novi (Crna Gora), 22.-29. juni, 2008.

Hasanbašić Danica, Pašić Š., Pašić Juhas Eva, Hodžić Aida, Rukavina Dunja: Biotehnologija u proizvodnji lijekova. Knjiga kratkih sadržaja, str. 33., Šesti simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije „Strategija razvoja domaće proizvodnje“, Goražde (BiH), 23.-25. oktobar, 2008.

Hodžić Aida, Zahirović A., Alagić D., Rukavina Dunja, Goletić T., Šatrović E., Krnić J., Jažić A., Zuko Almedina: Novi nastavni plan i program Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. Knjiga kratkih sadržaja, str. 133., Šesti simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije „Strategija razvoja domaće proizvodnje“, Goražde (BiH), 23.-25. oktobar, 2008.

Hodžić Aida, Hrković Amina, Gagić A., Hamamdžić M., Kavazović A., Pašić Juhas Eva, Kustura Aida, Goletić T.: Utjecaj ulja crnog čurekota (Nigella sativa) na neke biokemijske parametre seruma tovnih pilića. Zbornik sažetaka, str. 144., Znanstveno stručni sastanak Veterinarska znanost i struka, Zagreb (Hrvatska), 01.-02. oktobar, 2009.

Hrković Amina, Hodžić Aida, Sarić Z., Hamamdžić M., Vegara M., Pašić Juhas Eva, Šaljić E.: Biohemijski parametri krvi ovaca i kvalitet mlijeka u proizvodnji autohtonih sireva – Livanjskog i Travničkog. Zbornik sažetaka, str. 44, XXI naučno-stručna konferencija poljoprivrede i prehrambene industrije, Neum (BiH), 29.09.-02.10.2010.

 

c) Udžbenička literatura i knjige

 

Krnić Josip, Hodžić Aida, Pašić Juhas Eva: Radna sveska za vježbe iz Fiziologije. Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2002.

Brka Muhamed, Hodzic Aida, Ivankovic Stanko, Vazic Bozo, Muhamedagic Samir: Pramenka Breed Types of B&H. In: Catalogue of West Balkan Pramenka Sheep Breed Types (Identification and Conservation of Animal Genetic Resources in South Eastern Europe), (Porcu K. and Markovic Bozidarka eds), pp. 24-31, Faculty of Agricultural Sciences and Food-Skopje, Republic of Macedonia, ISBN 9989-845-23-9, 2006.

Krnić Josip, Hodžić Aida: Osnovi primijenjene fiziologije u veterinarskoj medicini. Veterinarski fakultet Sarajevo, ISBN 978-9958-599-23-1, 2008.

Hamamdžić Muhidin, Hodžić Aida: Fiziologija probave u domaćih životinja. Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, ISBN 978-9958-599-33-0, 2010.

Hodžić Aida, Hamamdžić Muhidin: Endokrinologija domaćih životinja. Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, ISBN 978-9958-599-46-0, 2012.

Crnkic Cazim, Hodzic Aida: Nutrition and Health of Dairy Animals. In: Milk Production - An Up-to-Date Overview of Animal Nutrition, Management and Health, (Narongsak Chaiyabutr ed), pp 29-64, InTech, ISBN 978-953-51-0765-1, 2012.

Adresa

  • Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
  • Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  • Sprat: IV

Kontakt

  • Telefon: 033/729-142
  • Fax: 033/617-850
  • E-Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.