E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Katedra za patološku fiziologiju domaćih životinja

KLINIKE

Uvod

Katedra za patološku fiziologiju domaćih životinja (do 1991. godine u ranijoj organizaciji fakulteta kao „Zavod”), osnovana je 01.01.1952. godine kao jedna od organizacionih jedinica fakulteta, sa zadatkom da zajedno sa ostalim jedinicama organizuje, izvodi i unapređuje sve oblike nastave i naučnoistraživačke djelatnosti, vodeći istovremeno računa o podizanju i daljem usavršavanju vlastitog nastavnog i naučnoistraživačkog kadra.

Osnivač zavoda i prvi njegov šef je dr. Safet Begović, koji je došao na fakultet iz armijskog sastava Vojne veterinarske službe, bivše FNRJ, gdje je izabran u zvanje univerzitetskog asistenta na predmetu Patološka fiziologija domaćih životinja, da bi nakon odbrane doktorskog rada i izbora u zvanje docenta, bio postavljen za rukovodioca Zavoda početkom 1953. godine.

Zbog čestih specijalizacija i usavršavanja doktor S. Begovića predmet su na kraće vrijeme vodili: prof. Dr. Lovro Bosnić, umirovljeni profesor interne klinike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (od oktobra 1952. do jula 1953. godine); prof. Dr. Eduard Gavez, prof. Salih Džinić, prof.dr. Ekrem Maglajlić (1953. godine), a praktičnu nastavu izvodila je asistent dr. Danica Mitrović-Kocić. U izvoĎenju nastave iz predmeta, također, je bio uključen i prof. Dr. Slavko Krvavica sa Veterinarskog fakulteta u Zagrebu (1955.-1956.)

U periodu od 1959. do 1961. godine Zavod je bio objedinjen sa fiziologijom i biohemijom u Institut za fiziologiju, patofiziologiju i biohemiju, kojim je rukovodio prof.dr. S. Begović, da bi 1962. godišlo do razjedinjavanja Instituta zbog preraslosti ranije integriranih cjelina, obimnosti nastavne materije i različitih predmetnih sadržaja, tako Zavod ponovo počinje da djeluje i radi kao samostalna organizaciona jedinica Fakulteta.

Dr. S. Begović umirovljen je 1983. godine, a za šefa Zavoda je izabran prof. Dr. Muhamed Kadić, koji je umirovljen 2007. godine.

Dr. M. Kadić je odbranio magistarski rad 1967. godine na PMF-u Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, a doktorsku tezu 1975. godine na matičnom fakultetu.

Period od osnivanja Zavoda do 1992. godine, obilježava ime Alije dr. Tafre, višeg naučnog saradnika koji je obavljao poslove laboranta od 1952. a 1976. godine je odbranio doktorsku disertaciju na matičnom fakultetu. Do mirovine 1992. godine, vodio je praktičnu nastavu i participirao u naučnoistraživačkim aktivnostima Katedre.

U organizaciji Katedre, a na traženje armijskog vrha, osnovana je laboratorija za humanu dijagnostiku koja je radila za potrebe vojske i građanstva u periodu od 15.05.1992. do 01.11.1994. godine.

Godine 2008. za višeg asistenta izabran je Muhamed Katica, a 2010. Nejra Hadžimusić. Muhamed mr. Katica magistrirao je na odsjeku „Biologija“, smjer „Genetika“ na PMF-u Univerziteta u Sarajevu, dok je Nejra mr. Hadžimusić magistrirala na matičnom fakultetu, odsjek „Zdravstvena zaštita životinja“, smjer: „Biomedicina“.

Po odlasku u mirovinu prof.dr. Muhameda Kadića, Katedru za patološku fiziologiju domaćih životinja vodi prof.dr. Josip Krnić, koji je 2010. godine postavljen za šefa Katedre. Vanredni profesor na predmetu od 2008. godine je prof.dr. Aida Hodžić

Diplomska nastava

Nastavni plan i program odvija se tokom IV i V semestra kroz predavanja i praktičnu nastavu.

Učešće na naučnim skupovima

- 1. Kongres Medicinskih biohemičara/biokemičara Bosne i Hercegovine s međunarodnim sudjelovanjem, 21.-22.05.2010., Sarajevo

- Strategija razvoja domaće proizvodnje, 18-20. oktobar 2007., Travnik/Vlašić

- Deveto regionalno savetovanje kliničke patologije i terapije životinja, Palić, 18-22.06.2007. godine

- 8. Simpozij Veterinarske kliničke patologije i terapije sa međunarodnim učešćem "Clinica Veterinaria" 2006 Neum, Bosna i Hercegovina

Naučno – istraživački projekti

“Istraživanje veličine populacije i kategorije pasa lutalica u urbanim, suburbanim i ruralnim područjima FBiH kao faktor rizika za ljudsko zdravlje”, voditelj projekta: mr. Muhamed Katica

Dijagnostičke mogućnosti i usluge

- Hematološke pretrage

- Analiza hematomijelograma

- Pregled urina

Dodatne informacije

Članovi udruženja „International Society of Animal Clinical Pathology”.

Adresa

  • Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
  • Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  • Sprat: IV

Kontakt

  • Telefon: 033/729-155
  • Fax: 033/617-850
  • E-Mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.