E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Na osnovu Zaključka sa 44. sjednice Senata održane 25. 05. 2016. godine, Univerzitet u Sarajevu raspisuje 

INTERNI POZIV 

za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz Fonda Univerziteta u Sarajevu za 
podršku naučnom usavršavanju na postdiplomskom i doktorskom studiju zaposlenih na Univerzitetu u Sarajevu za 2016. godinu 


Podrška naučnom usavršavanju na postdiplomskom i doktorskom studiju zaposlenih na Univerzitetu u Sarajevu;

Kriteriji za dodjelu sredstava:
-    Rezultati u dosadašnjem studiju i istraživačkom radu

Potrebna dokumentacija za prijavu:
-    formular za prijavu ovjeren potpisom dekana fakulteta/akademije, odnosno direktora instituta;
-    dokaz da je doktorska disertacija/projekt disertacije / magistarski rad odbranjen u 2016. godini;
-    dokaz o visini troškova odbrane doktorske disertacije/izrade projekta disertacije / magistarskog rada;
-    biografija kandidata sa bibliografijom;
-    potvrda nadležnog kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke da kandidat nije ostvario pravo na sufinansiranje troškova izrade i odbrane doktorske disertacije / magistarskog rada; 
-    ovjerena izjava kandidata:
     - da je vlastitim sredstvima finansirao izradu i odbranu disertacije/projekta disertacije / magistarskog rada,
     - da nije ostvario pravo na sufinansiranje troškova izrade i odbrane doktorske disertacije/projekta disertacije / magistarskog rada od javnog sektora (općine, gradovi, javni fondovi, ministarstva i tijela uprave na svim nivoima, javne  ustanove,  javna preduzeća); 
     - da nije bio oslobođen predmetnih troškova od institucije na kojoj je stekao naučni stepen doktora nauka / magistra nauka i odbranio projekt disertacije / magistarski rad.

Maksimalno sufinansiranje po jednom projektu je 2.000 KM. U slučaju kada organizaciona jedinica kandidira više od jednog projekta, obavezna je rangirati prijedloge.  

Prema Ugovoru sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke broj 0101-2778/16 od 20. 04. 2016. godine nije predviđeno sufinaniranje ovih prijava. Univerzitet u Sarajevu će iz vlastitih sredstava sufinansirati naučno usavršavanje na postdiplomskom i doktorskom studiju zaposlenih na Univerzitetu u Sarajevu u obimu u kojem to bude moguće.

O raspodjeli sredstava će odlučiti Komisija imenovana od Senata Univerziteta. 

Interni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. 

Prijave je potrebno dostaviti na adresu:

Univerzitet u Sarajevu
Obala Kulina bana 7/II
71 000 Sarajevo

Sa naznakom „Prijava na Interni poziv – programi nauke“

Obrazac

Datum objave: 27. 6. 2016. godine

 

Kategorija: Vijesti UNSA