M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

INSTRUKCIJE O NAČINU UPLATA PRIHODA VETERINARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

NA UNIVERZITET U SARAJEVU - ORGANIZACIONA JEDINICA VETERINARSKI FAKULTET

 

Transakcijski račun: 1411965320008475

Budžetska organizacija organizacione jedinice: 2104026

 Općina: 077

 

722429 – ostale kantonalne naknade
Naziv – svrha uplate Vrsta prihoda Poziv na broj Iznos
Upisnina za redovne studente koji se prvi put upisuju integrirani I i II ciklus 722429 0000000001 100 KM
Upisnina za redovne studente koji obnavljaju godinu integrirani I i II ciklus 722429 0000000003 200 KM
Školarina samofinansirajući studenti koji se prvi put upisuju integrirani I i II ciklus 722429 0000000005 3.000 KM
Školarina samofinansirajući studenti koji obnovljaju integrirani I i II ciklus 722429 0000000007 200 KM
Prihodi od integriranog studija I i II ciklus-potvrde 722429 0000000009 10 KM
Uplate studenata postdiplomskog studija za sticanje zvanja magistar nauka 722429 0000000011 100 KM
Prihodi od priznavanja VŠU-provođenje postupka akademskog priznavanja 722429 0000000012 400 KM
Prihodi od priznavanja VŠU-ekvivalencija stečenog zvanja 722429 0000000012 400 KM
Priznavanje ispita za prelaznike sa drugih fakulteta u BiH 722429 0000000013 5 KM po ispitu
Priznavanje ispita za prelaznike sa inostranih fakulteta 722429 0000000014 5 KM po ispitu
Prihod od provođenja postupka prijemnih ispita         (troškovi konkursne procedure) 722429 0000000015 40 KM
Ostali prihodi po osnovu učešća studenata u troškovima studija                    (ekstramuralna praksa) 722429 0000000016 20 KM
Izdavanje nastavnog plana i programa 722429 0000000017

100 KM – stari NPP

80 KM – Bolonjski NPP

180 KM –Bolonski NPP engleski prevod

Izdavanje uvjerenja i potvrda 722429 0000000018

20 KM – potvrde po prestanku statusa studenta

30 KM – uvjerenje o diplomiranju

50 KM – za međunarodne organizacije i udruženja

Izdavanje diploma 722429 0000000019 90 KM
Korištenje biblioteke i informatičke opreme 722429 0000000020 90 KM
Ispis sa fakulteta 722429 0000000022 50 KM
Naknada za nepoložene ispite 722429 0000000025

80 KM po ispitu po starom sistemu - apsolventi

100 KM po ispitu

722631 – vlastiti prihodi budžetskih korisnika
Školarina III ciklus – doktorski studij 722631 0000000030 21.000 KM

 

zadnja izmjena: 26.03.2019.

 

Kategorija: Vijesti