E-mail icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

testiranje covid19

COVID info

Tempus 1HEALTH

Senat Univerziteta u Sarajevu je na svojoj 33. sjednici održanoj 27.05.2015. godine donio Odluku kojom daje saglasnost na nastavni plan i program interdisciplinarnog master studija „Jedinstveno zdravlje“ Veterinarskog, Medicinskog i Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu. Studijski program „Jedinstveno zdravlje“ razvijen je i kreiran kroz TEMPUS projekat (544182-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPCR (2013-4551 / 001 – 001) „Javno zdravstvo Zapadnog Balkana – unapređenje sektora i razvoj „One Health“ nastavne i naučne infrestrukture u državama Zapadnog Blakana“. Master studij je orjentiran ka konceptu jedinstvenog zdravlja kao i potrebama tržišta rada utvrđenih kroz realizaciju jedne od projektnih aktivnosti – Istraživanje nacionalnih/regionalnih potreba tržišta rada i ekonomije u oblasti javnog zdravstva. Realizacija master studija „jedinstveno zdravlje“ planirana je za akademsku 2015/2016. godinu.

Sam projekat predstavlja međunarodnu i interdisciplinarnu inicijativu sa učešćem Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta Istočno Sarajevo i Univerziteta Hasan Prishtina (Kosovo) kao WB korisnika, te Univerziteta u Milanu (koordinator), Barceloni, Portu i Ljubljani kao EU partnera. Svi participirajući Univerziteti u projektu predstavljeni su pripadajućim fakultetima/institutima za područje humane i veterinarske medicine. Pored nabrojanih u Projektu učestvuju Agencija za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta BiH, Agencija za akreditaciju Kosova i WUS Austria.

Koncept jedinstvenog zdravlja (eng. One Health) podrazumjeva sistemsku integraciju relevatnih bio-medicinskih i drugih nauka, te se izdvaja kao višestruko opravdano rješenje  na izazove današnjice vezane za unapređenje zdravlja i dobrobiti svih živih bića, uključujući i kvalitetu njihovog okoliša.

Kategorija: Tempus 1HEALTH