M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

Na osnovu člana 83. Zakona o visokomobrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17), člana 116. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na studijski program trećeg ciklusa studija - doktorski studij Veterinarskog fakulteta u Sarajevu br.: 01-38-2926/13 od 25.09.2013. godine, prethodne saglasnosti na raspisivanje konkursa Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11/05-38-36115-3/18. od 07.11.2018. godine, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, objavljuje

NAKNADNI KONKURS

za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ

na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini

I

Naknadni Konkurs se raspisuje za upis studenata na treći ciklus studija - doktorski studij pod nazivom „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“.

Studij se organizuje u trajanju od tri studijske godine, a njegovim završetkom, nakon odbrane doktorske disertacije, stiče se akademska titula i naučno zvanje „doktor veterinarskih nauka“.

Cijena studija za jednu studijsku godinu je 7.000 KM (sedam hiljada KM).

II

Na konkurs se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti:

 1. Kandidati iz Bosne i Hercegovine i inostranstva koji imaju minimum 300 ECTS studijskih bodova;
 2. Kandidati koji su završili univerzitetski studij veterinarske medicine, postdiplomski studij po prethodnom sistemu studiranja te ekvivalentne univerzitetske studije na drugim srodnim fakultetima iz grupacija medicinskih, biotehničkih i prirodnih nauka;
 3. Kandidati, strani državljani prijavljuju se na konkurs uz uslov da dostave rješenje o nostrifikaciji/akademskom priznavanju stečene diplome.

III

Na raspisani konkurs kandidati su dužni dostaviti:

 1. Pisanu prijavu na konkurs sa naznačenim kontakt podacima;
 2. Biografiju;
 3. Diplomu o završenom prethodnom obrazovanju;
 4. Rješenje o nostrifikaciji/akademskom priznavanju diplome koja je stečena u inostranstvu;
 5. Uvjerenje o položenim ispitima iz prethodnog studija sa ocjenama iz pojedinih predmeta;
 6. Diplomu/certifikat rektora Univerziteta u Sarajevu ili rektora nekog drugog univerziteta u zemlji ili inostranstvu*;
 7. Dokaz o poznavanju engleskog jezika na nivou koji omogućava komunikaciju govorom i pisanjem, praćenje naučne i nastavne literature, pisanje naučnih radova i upotrebu kompjuterskih programa;
 8. Kopije radova u kojima je kandidat autor ili koautor u in extenso originalnom naučnoistraživačkom članku (CC, SCI, SSCI)*;
 9. Kopije radova u kojima je kandidat autor ili koautor u in extenso originalnom naučnoistraživačkom članku (CAB i ostale baze)*;
 10. Potvrda voditelja naučnog programa o sudjelovanju na naučnom projektu u zemlji i/ili inostranstvu u trajanju od najmanje 1 mjesec*;
 11. Potvrda o završenoj specijalizaciji*;
 12. Izrađen i odbranjen stručni magistarski rad*;
 13. Uplatnicu u iznosu od 40 KM u svrhu prijave na konkurs.

 

Svi traženi dokumenti predaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Konkursni materijali se ne vraćaju.

Dokumenti označeni (*) nisu obavezni i prilažu se od strane kandidata koji ih posjeduju.

IV

Sa svim prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete upisa bit će rangirani u prijemnom postupku na osnovu sljedećih kriterija:

-          demonstriranja rezultata u prethodnom ciklusu studija te motivacije za naučnoistraživački rad,

-          dodatnih bodova za specijalizaciju i stručni magistarski rad.

Kandidat stiče pravo uspisa nakon potpisivanja Ugovora o međusobnim pravima i obavezama studenta i Fakulteta.

V

Optimalni broj kandidata/studenata koji se upisuje je 5 (pet).

 

Konkurs ostaje otvoren 7 dana počevši narednog dana od dana objavljivanja.

 

Prijave slati na adresu: Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu – Odjeljenje za studentske poslove, Zmaja od Bosne 90, 71 000 Sarajevo, BiH, sa naznakom „Prijava za upis na treći ciklus studija – doktorski studij“ u zatvorenoj koverti.

 

Kategorija: Oglasna ploča SS