M 365 icon-email    E-nastava     eUNSA     Student guide     Promo video     unsa logo  

COVID19

testiranje covid19

Na osnovu Naknadnog konkursa za upis studenata u prvu godinu specijalističkog studija „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini, objavljenog 21.11.2018. godine, Komisija imenovana od strane Nastavno-naučnog vijeća, Odlukom broj: 04-02-729-15/18 od 29.11.2018. godine, u sastavu:

  1. Prof. dr. Davor Alagić, predsjednik
  2. Doc. dr. Sabina Šerić-Haračić, član
  3. Doc. dr. Lejla Velić, član
  4. Amila Vejzagić, dipl.iur., član
  5. Nermina Rahmanović, član

O B J A V LJ U J E

PRELIMINARNU RANG – LISTU PRIJAVLJENIH I PRIMLJENIH KANDIDATA

Kategorija: Oglasna ploča SS